top of page

INFORMÁCIE

Často sa pýtate čo je architektonická štúdia? Čo musí obsahovať Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Dokumentácia na stavebné povolenie? Potrebujem Dokumentáciu pre realizáciu stavby? Tu sa pokusíme zodpovedať na tieto otázky.

  1. Architektonická Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebný zámer

  2. DÚR – Dokumentácia pre územné rozhodnutie

  3. DSP – Dokumentácia pre stavebné povolenie

  4. DRS – Dokumentácia pre realizáciu stavby

  5. DSRS – Dokumentácia skutočnej realizácie stavby

 

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

Architektonická štúdia je prvotný návrh stavby spracovaný na základe požiadaviek investora/objednávateľa ktorý má konkrétny stavebný-investičný zámer. Architektonická štúdia obsahuje: Základné údaje o stavbe, Celkové plošné a objemové bilancie stavby, Urbanistické riešenie, Architektonické riešenie (hmotovo-priestorové, dispozično-prevádzkové, materiálové, výtvarné, ...), Základné konštrukčné a technické riešenie, Koordinačnú situáciu, Pôdorysy podlaží, charakteristické rezy a pohľady prípadne vizualizácie návrhu stavby. Štúdia nie je projektom stavby, štúdia slúži na predbežné konzultácie s úradmi, a ako podklad pre vypracovanie dalších stupňov projektovej dokumentácie.

 

DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obsah dokumentácie prikladanej k návrhu na vydanie územného rozhodnutia "DÚR" V zmysle § 7 vyhl. č. 378/1992 Zb. bývalého FVŽP, MŽP ČR a SKŽP (k § 35, 37 a 39 stavebného zákona) návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahuje :

1. Návrh na vydanie územného rozhodnutia podá navrhovateľ na stavebnom úrade, návrh obsahuje :

a) meno (názov) a adresu navrhovateľa, 
b) predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho využitia, 
c) zoznamy a adresy všetkých známych účastníkov územného konania, 
d) druhy a parcelné čísla dotknutých pozemkov podľa evidencie nehnuteľnosti s uvedením vlastníckych a iných práv.

2. Pri návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj pri návrhu na vydanie územného rozhodnutia o využití územia, ak sa týka rozsiahleho územia sa údaje podľa bodu 1 pism. c), d) v návrhu neuvádzajú.

3. K návrhu na vydanie územného rozhodnutia navrhovateľ prikladá :

a) situačný výkres s súčasného stavu územia na podklade pozemkovej mapy evidencie nehnuteľnosti so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb na okolie; ak sa návrh týka mimoriadne rozsiahlych území s veľkým počtom účastníkov územného konania alebo umiestnenia líniovej stavby, aj mapový podklad v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vyznačením širších vzťahov (účinkov) k okoliu; situačný výkres a mapový podklad sa prikladá vo dvoch vyhotoveniach, 
b) stanoviská, súhlasy, posúdenia, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané osobitnými predpismi, napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

4. Návrh na umiestnenie stavby doplní navrhovateľ podľa miesta, druhu, rozsahu a predpokladaných účinkov stavby ďalšími podkladmi a dokumentáciou, z ktorých musí byť dostatočne zrejmé najmä :

a) navrhované umiestnenie stavby na pozemku vrátane jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb, v prípade potreby aj s výškovým vyznačením (spravidla v mierke 1:500), 
b) architektonické a urbanistické začlenenie stavby do územia, jej vzhľad a výtvarné riešenie, 
c) údaje o prevádzke, prípadne o výrobe, vrátane základných technických parametrov navrhovaných technológií a zariadení, 
d) vplyv stavby, prevádzky alebo výroby na zdravie a životné prostredie a ich hodnotenie vrátane návrhu na opatrenia na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov, 
e) nároky stavby na vodné hospodárstvo, energie, dopravu (vrátane parkovania), likvidáciu odpadov a predpoklady pre napojenie stavby na jestvujúce technické vybavenie územia 
f) dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia, 
g) ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami, vrátane informácii o vhodnosti geologických a hydrogeologických pomerov v území (neuvádza sa pri stavbách podľa § 2 vyhlášky), 
h) rozsah a usporiadanie staveniska, 
i) zazelenenie nezastavaných plôch.

Podrobnejšie členenie dokumentácie:

A. Sprievodná správa

1. Identifikačné údaje stavby a investora 
2. Základné údaje o stavbe : - stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie, požiadavky na urbanistické, architektonické a výtvarné riešenie s uvedením navrhovaných kapacít, - údaje a prevádzke alebo výrobe, - charakteristika územia, dotknutých ochranných pásiem, chránených častí územia, kultúrnych pamiatok, požiadavky na demolácie, výrub narastenej zelene (záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu), - vplyv stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, predpokladaný spôsob obmedzenia alebo odstránenia prípadných negatívnych vplyvov. - odolnosť a zabezpečenie z hľadiska požiarnej ochrany a civilnej ochrany. 
3. Odôvodnenie stavby a jej umiestnenie 
4. Podmieňujúce predpoklady : - preložky inžinierskych sietí, obmedzenie existujúcich prevádzok a iné opatrenia potrebné na uvoľnenie navrhovaného miesta stavby a jej uskutočňovanie, - súvisiace investície a predpoklady alebo nároky na ich zabezpečenie, - pripojenie na existujúce technické vybavenie územia, bilancie kapacitných nárokov a možností, - vzťahy k existujúcemu verejnému a občianskemu vybaveniu územia, vrátane verejnej dopravy, - zabezpečenie energii a ich racionálne využitie, zabezpečenie vodného hospodárstva a dopravy pre výrobné zariadenia, - počet pracovníkov pre prevádzky a výrobu v potrebnej kvalifikačnej štruktúre.

B. Výkresy

1. Situačný výkres na podklade pozemkovej mapy s vyznačením umiestnenia stavby a staveniska a ich väzieb na okolie a s vyznačením plochy trvalého alebo dočasného záberu poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu, pokiaľ prichádza do úvahy (prehľadná situácia oblasti). 
2. situácia stavby spravidla v mierke 1:500 vychádzajúca zo súčasného stavu územia obsahuje : - vyznačenie umiestnenia stavby a staveniska a ich väzieb na okolie, vrátane napojenia na rozvodné siete s kanalizáciou, pripojenie na komunikačnú sieť, - zakreslenie existujúcich podzemných rozvodných sietí a kanalizácie, pripadne iných zariadení, - vyznačenie ochranných pásiem a chránených objektov, prípadne porastov určených na výrub, - vyznačenie do úvahy prichádzajúcich demolácii. Situácia stavby sa spracúva spravidla v mierke 1:500, v prípadoch veľkoplošných stavieb a pri rozsiahlych líniových stavbách v mierke zodpovedajúcej povahe týchto stavieb, spravidla 1: 2000 alebo 1: 5000. Ak sa návrh týka zvlášť rozsiahlych území, spracúva sa mapový podklad podľa povahy stavby v mierke 1 : 10 000 až 1: 50 000, s vyznačením širších vzťahov (účinkov) k okoliu. 
3. Návrh architektonického riešenia a dispozičné riešenie stavebných objektov.

C. Doklady - Vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy zabezpečované v priebehu vypracovania dokumentácie.

 

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Obsah a rozsah projektu stavby prikladaného k žiadosti o vydanie stavebného povolenia

1. Projektová dokumentácia stavby (projekt), ktorú stavebník predkladá na stavebné konanie, obsahuje najmä : 
a) sprievodnú správu so základnými údajmi o stavbe, pokiaľ nestačia údaje uvedené v žiadosti o stavebné povolenie, informácie o výsledku vykonaných prieskumov a o dodržaní všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, 
b) súhrnnú technickú správu, z ktorej musí byť dostatočne zrejmé : - navrhované urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby, jej konštrukčných časti a použitie stavebných materiálov, - požiarno-bezpečnostné riešenie, - nároky na vodné hospodárstvo, energie, - dopravné riešenie (vrátane parkovania), - likvidáciu odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce inžinierske siete a kanalizáciu, - údaje o jestvujúcich ochranných pásmach, nadzemných a podzemných objektoch vrátane inžinierskych sietí, - pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy, prípadne nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby, - usporiadanie staveniska a bezpečnostné opatrenia, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok, - splnenie podmienok na ochranu zdravia a životného prostredia ustanovených podľa osobitných predpisov, 
c) celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením hraníc pozemkov, jestvujúcich stavieb na nich, podzemných inžinierskych sietí a návrh prípojok na inžinierske siete, vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých alebo drobných stavieb, pripadne ďalšie výkresy podľa charakteru a zložitosti stavby, 
d) stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy, pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujú jednotlivé druhy konštrukcii stavby a jej častí (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, komíny, strešné konštrukcie), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácii (zdravotnotechnické vrátane požiarneho vodovodu, siInoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné atď.), technické zariadenia (kotoIne, výťahy a pod.), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civiInej ochrany a požiarnej ochrany. Pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením musia stavebné výkresy obsahovať priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane vnútorných komunikácii. 
e) statické výpočty nosných konštrukcii, 
f) projekt organizácie výstavby pri stavbách s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, pokiaľ nestačia údaje uvedené v súhrnnej technickej správe. 

Podrobnejšie členenie dokumentácie :

A. Sprievodná správa 
B. Súhrnná technická správa 
C. Celková situácia stavby (zastavovací plán) 
D. Koordinačný výkres stavby 
E. Dokumentácia a stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov 
F. Projekt organizácie výstavby 
G. Dokumentácia prevádzkových súborov 
H. Celkové náklady stavby

 

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

Odporúčaný podrobný obsah a rozsah jednotlivých častí realizačného projektu "RDS" Projekt má tieto časti :

A. Sprievodná správa 
B. Súhrnná technická správa a ekonomické zhodnotenie 
C. Celková situácia stavby (zastavovací plán) 
D. Koordinačný výkres stavby 
E. Dokumentácia stavebných objektov (stavebná časť) 
F. Projekt organizácie výstavby 
G. Dokumentácia prevádzkových súborov 
H. Celkové náklady stavby 
I. Doklady

Časti A, B, C a F sa vypracovávajú iba vtedy, ak nebol vypracovaný samostatne projekt pre stavebné povalenie t.j. ak sa použije realizačný projekt aj na účel stavebného konania. V týchto prípadoch musí obsahovať realizačný projekt aj všetky požiadavky stanovené v prílohe b. 3 v súlade s výkonovou fázou č. 3.

Ako sa rozhodnúť?

Podľa súčasne platnej legislatívy nie je realizačný projekt stavebným úradom požadovaný k realizácii stavby. Z právneho hľadiska je možné stavbu začať stavať aj podľa projektu pre stavebné povolenie.

„Načo teda realizačný projekt potrebujeme?“ „Nie sú to zbytočne vyhodené peniaze?“ Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie nie je prioritne určená na realizáciu stavby. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie je určená stavebnému úradu, na základe tejto dokumentácie má stavebný úrad rozhodnúť o vydaní stavebného povolenia, čomu je prispôsobený aj obsah a rozsah dokumentácie. V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie vypracovanej striktne podľa požiadaviek legislatívy chýba detailnejšie technické riešenie stavebných konštrukcií (detaily osadenia okien a dverí, detaily hydroizolácie spodnej stavby a riešenie tepelných mostov v konštrukcii,...), podrobné výkresy nosných konštrukcií (výkresy uloženia betonárskej výstuže,...), riešenie vnútorných rozvodov vody, kanalizácie, elektroinštalácie, plyn a pod. Ďalej v projekte pre stavebné povolenie chýbajú výkazy výmer stavebných materiálov, výkazy zabudovaných prvkov (stolárskych, klampiarskych, zámočníckych) a kontrolný rozpočet.

Ak tieto informácie v projekte chýbajú investor (stavebník) nevie priebeh realizácie stavby a hlavne cenu za realizáciu stavby riadne kontrolovať. „Šikovný“ realizátor to využije a všetky realizačné chyby a navýšenie ceny za jeho prácu zvalí na zlú projektovú dokumentáciu, resp. bude tvrdiť „...to a to v projekte nebolo, to je práca naviac“.

Správne vypracovaná realizačná projektová dokumentácia by mala byť podkladom nie len pre stavebníka, ale aj realizátora stavby a obidvom by mala ušetriť čas a finančné prostriedky. Malá časová a finančná investícia do kvalitne spracovaného realizačného projektu môže ušetriť značné finančné prostriedky, ktoré je lepšie investovať do kvalitnejších materiálov.

 

bottom of page